Pensioenopbouw


Pensoenopbouw begint met een pensioentoezegging door de werkgever. Het aan de werknemer beloofde pensioen kan bestaan uit een recht op een jaarlijkse uitkering (Defined Benefit, DB) of een recht op een jaarlijkse premie waarmee de werknemer zijn eigen pensioenkapitaal kan opbouwen (Defined Contribution, DC). De pensioenopbouw in de vorm van een beschikbare premie (DC) heeft de laatste twintig jaar een grote vlucht genomen. Enerzijds omdat er een groeiende behoefte was bij de werknemer aan overzichtelijkheid en flexibiliteit, anderzijds omdat de werkgever de kosten van de pensioenopbouw wilde kunnen beheersen. In een DC-regeling betaalt de werkgever niet meer dan de toegezegde premie. De hoogte van de uiteindelijk aan te kopen pensioenen zijn niet meer zijn probleem. Door deze verschuiving van het risico naar de kant van de werknemer is het belangrijk dat de werknemer door de (adviseur van) zijn werkgever goed wordt voorgelicht over de specifieke eigenschappen van zijn pensioenregeling.

Pensioen wordt door de werkgever toegezegd in een pensioenovereenkomst. De afspraken tussen werkgever en werknemer over pensioenopbouw worden uitgevoerd door een verzekeraar. De pensioenen worden verzekerd, vaak via een adviseur/tussenpersoon, bij een verzekeraar. De adviseur van de werkgever dient ervoor te zorgen dat de consequenties van een aantal te maken keuzes (beleggingsrisico, de hoogte van nabestaandenpensioen) volkomen duidelijk zijn aan de werknemer. In veel regelingen speelt een commercieel belang van de adviseur een rol bij de kwaliteit van de informatievoorziening. Per definitie loopt dat belang niet parallel met het belang van de pensioenopbouw van de werknemer.

Wanneer zich een situatie voordoet waarin de toezegging niet overeenkomt met de feitelijke pensioenopbouw bij de verzekeraar, is het tijd om eens te komen praten met uw Pensioenrechtadvocaat.  

 

Ja, ik wil graag informatie!