Onze kijk op pensioenrecht


Duidelijkheid over uw pensioenregeling

U bent werkgever of werknemer en u hebt het idee dat de pensioenadviseur u niet helemaal kan uitleggen hoe het met uw pensioenregeling  zit. U kunt een pensioenrechtadvocaat raadplegen voor de beantwoording van verschillende complexe vragen op het gebied van pensioen. Wat zijn de rechten en plichten van de werkgever en werknemer? En wat te doen in geval van een meningsverschil? Het is belangrijk dat u wordt voorgelicht door iemand die pensioen in een breder kader kan plaatsen en de vinger kan leggen op de juridische implicaties. Iemand die uw schade inzichtelijk maakt en weet hoe deze voor u te verhalen.

De plaats van pensioen in het civiele recht

Onze pensioenrecht advocaten kennen niet alleen de weg in de Pensioenwet, maar kunnen ook een link leggen naar het Burgerlijk Wetboek. Hierin staan de meeste regels met betrekking tot de verhouding werkgever-werknemer, maar is ook het algemeen verbintenissenrecht geregeld. Toetsing aan algemene regels maakt het vaak mogelijk de consequenties van de specifieke regels die gelden voor pensioen, duidelijk in beeld te krijgen. Het resultaat is meer duidelijkheid tussen partijen onderling. Bovendien wordt de onderbouwing van argumenten in een procedure vaak eenvoudiger te begrijpen.

De pensioenwet: duidelijk communiceren

De Pensioenwet geldt sinds 1 januari 2007 ter vervanging van de Pensioen- en Spaarfondsenwet. De Pensioenwet heeft betrekking op alle pensioenregelingen tussen werknemers en werkgevers en legt de nadruk op de verplichtingen van de werkgever en de pensioenverzekeraars. In de Pensioenwet is een verplichting vastgelegd die voorheen ook wel bestond, maar waaraan pensioenverzekeraars zich voordien niet of nauwelijks aan stoorden: de verplichting om duidelijke en begrijpelijke informatie te verschaffen aan de werknemer.

Pensioenrechtadvocaat inschakelen

De pensioenuitvoerders hebben sinds 2007 dus  formeel de verplichting te melden wat ze doen met het aan hen toevertrouwde pensioengeld en moeten beter aangeven waar werknemers recht op hebben. Er is vaak nog een derde partij bij de pensioenregeling betrokken van wie de rol in de Pensioenwet niet wordt benoemd, de pensioenadviseur. sinds het toezicht op de financiële sector wordt geregeld in de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) is er een boel verbeterd. Toch blijft het mensenwerk en blijven er ook in de toekomst verschillende belangen met bijbehorende verschillende inzichten.

Contact met onze pensioenrechtadvocaat?

Bijna per definitie loont het de moeite om toch nog een keer naar uw zaak te laten kijken door iemand die geen belang heeft bij de uitkomst. Bel mr. G. M. (Matthijs) Groenhuijzen op 073 5231400 of stuur een mail naar mg@swgadvocaten.nl.

Ja, ik wil graag informatie!